Incasso's

Home » Incasso’s

Incasso’s

Advocatenkantoor Van Beers biedt u de mogelijkheid om op basis van ‘no cure no pay’ uw niet-betaalde facturen te incasseren. Bij succesvolle incasso betaalt u als honorarium een percentage van het geïncasseerde bedrag volgens het onderstaande incassotarief. Bij een negatief resultaat betaalt u géén honorarium.

Incassotarief
Het incassotarief is afgeleid van het voorheen geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het percentage loopt af, naarmate het ontvangen bedrag toeneemt. Het incassotarief bedraagt:

– over de eerste  €3.000,00 15%

– over het meerdere tot €6.000,00 10%

– over het meerdere tot  €15.000,00 8%

– over het meerdere tot  €60.000,00 5%

– over het meerdere boven  €60.000,00 3%

Deze tarieven zijn exclusief 5% kantoorkosten en 21% B.T.W.

Minimale kosten
Per dossier wordt aan u een vast bedrag van €75,00 exclusief B.T.W. aan kantoor- en administratiekosten in rekening gebracht. Daarnaast worden eventuele externe kosten (zoals uittrekselkosten en verhaalsinformatiekosten) aan u doorberekend. Deze kosten worden alleen na overleg met u gemaakt.

Werkwijze
Direct na ontvangst van uw incasso-opdracht en de benodigde gegevens (zoals uw gegevens, de gegevens van de debiteur en de openstaande factuur) zal de debiteur schriftelijk worden gesommeerd de openstaande factuur, vermeerderd met rente en buitengerechtelijke incassokosten (zie hierna) binnen een bepaalde termijn te voldoen.

Indien de debiteur ondanks die sommatie niet alsnog tot betaling overgaat, zal een tweede schriftelijke aanmaning aan de debiteur worden gezonden.

Indien de debiteur ook na die tweede aanmaning niet betaalt, volgt een derde en in beginsel laatste aanmaningsbrief, eventueel voorzien van een concept voor een dagvaarding of faillissementsverzoek.

Van alle in- en uitgaande correspondentie ontvangt u een kopie, zodat u steeds van de laatste stand van zaken op de hoogte bent.

Uiteraard is het steeds mogelijk om afwijkende afspraken te maken over het plan van aanpak in het desbetreffende incassodossier.

Rente en buitengerechtelijke incassokosten
Bij het incasseren van de openstaande factuur zal bij de debiteur naast betaling van de hoofdsom aanspraak worden gemaakt op betaling van de verschuldigde (wettelijke of contractuele) rente en buitengerechtelijke incassokosten.

Geen resultaat
Mocht betaling door de debiteur onverhoopt geheel achterwege blijven (bijvoorbeeld als gevolg van faillissement), dan bent u slechts het minimale vast bedrag aan administratie- en kantoorkosten (€75,00 vermeerderd met 21% B.T.W.) en eventuele gemaakte externe kosten verschuldigd.

Gerechtelijke procedure
Indien de bovenstaande werkwijze niet tot betaling van de openstaande vordering heeft geleid, zal met u worden besproken of u het wenselijk acht een gerechtelijke procedure te voeren. Bij een gerechtelijke procedure worden er afspraken met u gemaakt over een te hanteren uurtarief, waarvoor wordt geprocedeerd. De hoogte daarvan is afhankelijk van het belang en de soort zaak. Het hiervoor genoemde incassotarief is dan in beginsel niet meer van toepassing. Daarnaast worden aan u de externe kosten (zoals dagvaardingskosten en griffierecht) doorberekend. De kosten die verbonden zijn aan een gerechtelijke procedure worden zoveel mogelijk op de debiteur verhaald.

Betwiste facturen
In het geval de debiteur de verschuldigdheid van de openstaande factuur inhoudelijk betwist, zal met u worden besproken of u het wenselijk acht een inhoudelijke discussie te voeren met de debiteur over de verschuldigdheid van de factuur. Met u worden afspraken gemaakt over een te hanteren uurtarief, waarvoor de discussie wordt gevoerd. De hoogte daarvan is afhankelijk van het belang en de soort zaak. Het hiervoor genoemde incassotarief is dan in beginsel niet meer van toepassing. Daarnaast worden aan u de externe kosten doorberekend.

Annuleren opdracht
Op ieder moment van het incassotraject kunt u uw incasso-opdracht beëindigen.

Indien er op dat moment geen werkzaamheden zijn verricht in het kader van een betwiste vordering of een gerechtelijke procedure, dan bent u slechts het minimale vast bedrag aan administratie- en kantoorkosten (€75,00 vermeerderd met 21% B.T.W.) en de eventuele gemaakte externe kosten verschuldigd, vermeerderd met het incassotarief (en 5% kantoorkosten en 21% B.T.W.) over het tot dan toe geïncasseerde bedrag.

Indien er op dat moment werkzaamheden zijn verricht in het kader van een betwiste vordering of van een gerechtelijke procedure, dan bent u slechts die verrichte werkzaamheden en de eventuele gemaakte externe kosten verschuldigd.

Mocht u naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met mr. Van Beers.

Neem contact op

  • In onze privacy verklaring kunt u lezen hoe uw persoonlijke gegevens worden behandeld.