ALGEMENE VOORWAAREN ADVOCATENKANTOOR VAN BEERS

 

 1. Advocatenkantoor Van Beers is een eenmanszaak, gevestigd te Roosendaal (KvK-nr. 20147419), hierna te noemen “het kantoor”. Alle diensten en werkzaamheden van het kantoor worden verricht krachtens overeenkomst van opdracht, waarop de volgende algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

 1. Opdrachten die worden verstrekt aan personen werkzaam bij het kantoor worden uitsluitend gezien als opdrachten aan het kantoor. Artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers.

 

 1. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor en/of van diegenen die de opdracht feitelijk uitvoeren is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door het kantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de desbetreffende verzekering toepasselijke eigen risico.

Indien, om welke reden dan ook, de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar geen enkel bedrag uitkeert, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in het betreffende geval in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van €25.000,-.

Aansprakelijkheidstelling door de opdrachtgever dient plaats te vinden binnen 3 maanden, nadat de opdrachtgever bekend is geworden met de gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid leidt.

 

 1. Het kantoor is bij de uitvoering van een opdracht gerechtigd voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen en om beperkingen van aansprakelijkheid van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Het kantoor is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van ingeschakelde derden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van het kantoor.

 

 1. Het honorarium zal, behoudens schriftelijk afwijkende overeenkomsten, worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door het kantoor vastgestelde uurtarief, te vermeerderen met kantoorkosten, de BTW en verschotten.

Verschotten zijn vergoedingen van te specificeren kosten, zoals griffierecht, reis- en verblijfskosten, deurwaarderskosten, taxatiekosten, honoraria van derden, kosten van uittreksels van gemeenten, de Kamer van Koophandel, het Kadaster, etc.

Onder kantoorkosten valt de vergoeding van niet te specificeren kosten, zoals porti, telefoon, fax en dergelijke, forfaitair vastgesteld op een percentage van het honorarium.

Het kantoor is gerechtigd een voorschot aan de opdrachtgever in rekening te brengen, welk voorschot bij de tussentijdse declaratie of einddeclaratie wordt verrekend.

 

 1. Betaling van declaraties van het kantoor dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling is de wettelijke (handels)rente verschuldigd en zijn alle op de inning van de declaratie komende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.

 

 1. Indien een declaratie niet tijdig wordt voldaan, kan het kantoor haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

 

 1. Op de dienstverlening van het kantoor is de geschillenregeling van het kantoor van toepassing. De geschillenregeling van het kantoor betreft een interne klachtenprocedure.

 

 1. Het kantoor bewaart de door haar gevormde dossiers gedurende minimaal 7 jaar. Daarna heeft het kantoor het recht het dossier te vernietigen.

 

 1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en het kantoor is Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Op alle opdrachten is de privacyverklaring van het kantoor van toepassing, welke verklaring op de website van het kantoor is te raadplegen (www.vanbeers-advocaat.nl).

 

 

Deze voorwaarden gelden vanaf 23 december 2021 en zijn met ingang van 23 december 2021 van toepassing.

 

Advocatenkantoor Van Beers